Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ook bij een ceremonie is het van belang heldere afspraken te maken. Vandaar deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door ‘De Liefste Trouwambtenaar’.

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door ´De Liefste Trouwambtenaar´, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door ‘De Liefste Trouwambtenaar’ zonder opgaaf van redenen geweigerd worden.

2. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • ‘De Liefste Trouwambtenaar’: de trouwambtenaar/ceremoniespreker die een bijdrage levert aan het huwelijk of enig andere van toepassing zijnde ceremonie;
 • cliënt: iedere natuurlijke persoon die met ‘De Liefste Trouwambtenaar’ een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten;
 • overeenkomst: elke aanbieding van ‘De Liefste Trouwambtenaar’, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan ‘De Liefste Trouwambtenaar’ en door deze laatste aanvaard;
 • diensten: in het kader van een overeenkomst tussen ‘De Liefste Trouwambtenaar’ en cliënt verrichte werkzaamheden door ‘Joke’.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen cliënt en ‘De Liefste Trouwambtenaar’ komt tot stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van door ‘De Liefste Trouwambtenaar’ uitgebrachte offerte.

4. Honorering en betaling

Alle door ‘De Liefste Trouwambtenaar’ gedane prijsopgaven zijn inclusief BTW en reiskosten (binnen Nederland) en exclusief verblijf- en parkeerkosten en een eventuele benoeming voor één dag in de gemeente waar het huwelijk wordt gesloten.

Alle betalingen dienen minimaal twee weken voor de ceremonie te worden gestort op de door ‘De Liefste Trouwambtenaar’ aangewezen bankrekening. Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan ‘De Liefste Trouwambtenaar’ vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen. Cliënt is aan ‘De Liefste Trouwambtenaar’ alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door ‘De Liefste Trouwambtenaar’ opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en ‘De Liefste Trouwambtenaar’ de vordering aan derden uit handen geeft.

5. Overmacht

In geval van overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten, zonder dat beide partijen en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.

6. Aansprakelijkheid

‘De Liefste Trouwambtenaar’ is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door ‘De Liefste Trouwambtenaar’ verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van ‘De Liefste Trouwambtenaar’.

De door ‘De Liefste Trouwambtenaar’ te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag gelijk aan de overeenkomst tussen ‘De Liefste Trouwambtenaar’ en cliënt (inclusief BTW). ‘De Liefste Trouwambtenaar’ is slechts aansprakelijk voor directe schade. ‘De Liefste Trouwambtenaar’ is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte of directe schade aan derden.

7. Annulering

In geval van annulering van de opdracht door de opdrachtgever brengt ‘De Liefste Trouwambtenaar’ de volgende kosten in rekening:

 • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de activiteit 25% van het totaalbedrag;
 • Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de activiteit 50% van het totaalbedrag;
 • Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de activiteit 75% van het totaalbedrag.

De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

8. Ontbinding

‘De Liefste Trouwambtenaar’ kan een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in geval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de cliënt surséance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd of in geval cliënt zijn bedrijf verkoopt of liquideert of ‘De Liefste Trouwambtenaar’ na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden vrezen dat de cliënt verplichtingen niet zal nakomen.

De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

 • faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de opdrachtgever, respectievelijk ‘De Liefste Trouwambtenaar’;
 • staking van de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever, respectievelijk ‘De Liefste Trouwambtenaar’;
 • verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever, respectievelijk ‘De Liefste Trouwambtenaar’ wanneer dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft;
 • overlijden van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van ‘De Liefste Trouwambtenaar’;
 • ziekte van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van ‘De Liefste Trouwambtenaar’ op de dag waarop de huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden.

9. Reclames

Reclames betreffende verrichte werkzaamheden door ‘De Liefste Trouwambtenaar’ dienen door de cliënt schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 8 dagen na het verricht zijn van de opdracht, dan wel binnen 8 dagen nadat de omstandigheid die aan de klacht ten grondslag gelegd wordt, aan cliënt bekend geworden is. Bij het doen van de klacht dient de aard der reclame duidelijk te zijn omschreven. Reclames met betrekking tot de hoogte of de inhoud van de facturen van ‘De Liefste Trouwambtenaar’ dienen 8 dagen na ontvangst van de betreffende factuur aan ‘De Liefste Trouwambtenaar’ schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, eveneens onder opgave van de redenen van de reclame. Reclames schorten de betalingsverplichting niet op. Indien komt vast te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan aan de zijde van ‘De Liefste Trouwambtenaar’ volledig voor rekening van de cliënt.

10. Geheimhouding

‘De Liefste Trouwambtenaar’ is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen.

11. Wijziging voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt. Voor overeenkomsten gesloten met ‘De Liefste Trouwambtenaar’ is het Nederlands recht van toepassing.